جاذبه های گردشگری ایران – همدان

تاریخ همدان – تاریخ ایران هر سلسله و هر پادشاه که در این سرزمین ایران زمین بر تخت نشست، همدان بود، تاثیر گرفت و تاثیر نهاد و این است که بی مبالغه گفته‌اند: آنکه تاریخ همدان بداند، تاریخ ایران نیز بداند و بالعکس. تاریخ همدان، تاریخ ایران است. نام‌های همدان در گذر تاریخ(ترتیب خاصی ندارد): […]