جاذبه های گردشگری و توریستی بدروم

جاذبه های گردشگری و توریستی بدروم تئاتر باستانی به روی جاده بودروم – تورگوت رئیس واقع شده است. در حفاری های انجام یافته سن تئاتر بیرون آورده شده و محلهای نشستن بازسازی شده است. ظرفیت این تاتر ۱۳.۰۰۰ نفر می باشد.   گور سنگها در بالای تئاتر و دامنه قرار داشته و متعلق به دوران […]