کیبل اسکی

  کیبل اسکی کیش    کیبل اسکی کیش یکی از بزرگترین کیبل اسکی های جهان و نخستین سایت اسکی روی آبهای خاورمیانه است که در جزیره ی کیش واقع است. این کیبل که با پنج برج در طولی به ۸۶۰ متر و عرض ۱۶۰ متر , آبهای نیلگون خلیج فارس نصب گردیده با سرعتی حدود […]