نخلستان های جزیره کیش

نخلستانهای جزیره کیش نخلستان های جزیره کیش ,از سابقه ی دیرینه ای بر خوردار بوده است آن چنانکه اغلب جهان گردان و گردشگرانی که که در سال های پیشین از از کیش دیدار کرده اند به وجود نخلستان های انبوهش در جزیره اشاراتی داشتند . – یکی از این نخلستان ها , باغ بهشت می […]